Paszportowanie roślin10.05.2016


Paszport roślin (Plant passport) stanowi etykieta lub etykieta z towarzyszącym dokumentem dołączona do roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów. Fakt załączenia paszportu roślin stanowi poświadczenie, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, którym on towarzyszy:
 • zostały wyprodukowane przez podmiot zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego,
 • są wolne od organizmów kwarantannowych oraz spełniają wszystkie wymagania specjalne, lub
 • podczas wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej zostały poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie której zostały uznane za spełniające wymagania specjalne obowiązujące we Wspólnocie, a podmiot je importujący jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego.

Aby etykieta lub etykieta z towarzyszącym dokumentem mogły być uznane za paszport roślin powinny zawierać, następujące informacje:
 1. określenie "paszport roślin" oraz oznaczenie EC
 2. oznaczenie literowe państwa, w którym paszport roślin został wydany
 3. określenie organu wydającego paszport roślin, a w przypadku paszportu wydanego przez wojewódzkiego inspektora - napis "Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa"
 4. numer wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców
 5. numer partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów lub kolejny numer paszportu
 6. łacińską nazwę botaniczną rośliny lub nazwę produktu roślinnego wraz z łacińską nazwą botaniczną rośliny, z której został on wytworzony, lub nazwę przedmiotu
 7. ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla której został wydany paszport
 8. symbol "ZP" i oznaczenie strefy, w przypadku przeznaczenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do strefy chronionej
 9. symbol "RP" w przypadku wydania paszportu zastępczego
 10. nazwę państwa pochodzenia lub państwa wysyłającego, jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty pochodzą z państwa trzeciego.

Jeżeli etykieta zawiera wszystkie wymagane informacje stanowi paszport roślin. Dopuszcza się, aby na etykiecie znajdowały się jedynie informacje z pkt. 1-5 w przypadku, gdy na dokumencie handlowym lub pisemnej informacji dołączonej do dokumentu handlowego towarzyszącego roślinom, produktom roślinnym lub przedmiotom znajdują się wszystkie konieczne dane.


Aktualnie w Polsce stosowane są paszporty roślin w postaci:
 • etykiet zawierających wszystkie wymagane informacje (punkty 1-10)
 • etykiet skróconych zawierających informacje z punktów 1-5 wraz z jedną wspólną dla całości znakowanego towaru etykietą zawierającą pełną 10 punktową informację, tylko w przypadku gdy obie te etykiety towarzyszą towarom mamy do czynienia z paszportem roślin
 • etykiet dla ziemniaków sadzeniaków stanowiących jednocześnie urzędowe etykiety nasienne (zawierających informacje z punktów 1-10 oraz dane wymagane dla urzędowej etykiety nasiennej zgodnie z ustawą o nasiennictwie
 • etykiet dla kwalifikowanego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych, stanowiących jednocześnie urzędowe etykiety nasienne (zawierających informacje z punktów 1-10 oraz dane wymagane dla urzędowej etykiety nasiennej zgodnie z ustawą o nasiennictwie

Etykietę opisaną w punktach 1, 3 i 4 oraz etykietę skróconą opisaną w punkcie 2 przytwierdza się do roślin, produktów roślinnych, przedmiotów, ich opakowań, lub przewożących je środków transportu. Pełną 10-punktową etykietę, opisaną w punkcie 2 dołącza się do towarzyszącego roślinom, produktom roślinnym lub przedmiotom dokumentu handlowego. Wszystkie te etykiety należy przytwierdzać na trwałe, w sposób uniemożliwiający ich usunięcie i ponowne wykorzystanie.

Zapisy na etykietach powinny być dokonywane drukowanymi literami w języku polskim lub w języku innego państwa członkowskiego, bez skreśleń i poprawek.S.SZ.
companies.jpg